தோற்றால் வருவதே ஏமாற்றம்-ஆனால் தோன்ற வேணĮ

தோற்றால் வருவதே ஏமாற்றம்-ஆனால் 

தோன்ற வேண்டும் அதில்மாற்றம் 
ஏற்றால் வெற்றியின் படியாக-நாம் 
எடுத்து வைக்கும அடியாக 
ஆற்றல் வேண்டும் நம்பணியை-வெற்றி 
அடைவோம் பரிசாம் நல்லணியை 
மாற்ற மில்லா மனத்திண்மை-என்றும் 
மனதில் கொண்டால் தருமுண்மை 

முயலா விட்டால் ஏமாற்றம்-நாம் 
முயன்றால் தந்திடும் முன்னேற்றம 
இயலா தென்றே எண்ணாதீர்-எதையும் 
ஏனோ தானென பண்ணாதீர் 
வயலாய் ஆகுதே பாலைநிலம்-முயற்சி 
வழியால் வந்ததே அந்தவளம் 
புயலாய் உழைக்க ஏமாற்றம்-நீங்கிப 
போக வந்திடும் முன்னேற்றம் 

எண்ணிச் செயலபடின் ஏமாற்றம்-வாரா 
எதுவாய் இருப்பினும், முன்னேற்றம் 
பண்ணுள் இசையிலை ஏமாற்றம்-அதைப் 
பாடினால் வருவதும் ஏமாற்றம் 
கண்ணில் விண்வெளி ஏமாற்றம் –நல் 
கானல் நீரும ஏமாற்றம் 
மண்ணில எவரே ஏமாற்றம் –அடையா 
மனிதர் இருந்தால் பறைசாற்றும்