நேர் காணல்கள்

கவிக்கோ இனிய உதயம் நேர்க்காணல்

கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான் உலகம் அறிந்த... உலகை அறிந்த கவிஞர். வாணியம்பாடியின் கவிதைக்குயில் ஆழ்ந்துகற்ற தன் அறிவுச் சிறகுகளால் பறந்து பறந்து... உலக இலக்கிய உன்னதங்களையெல்லாம் தமிழர் வீட்டு முற்றத்தில் கொண்டுவந்து கொட்டுகிறது. இவர் தொட்ட துறைகள் அனைத்திலும் வெற்றிகளைக்...

 
கவிக்கோ இனிய உதயம் நேர்க்காணல்

கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான் உலகம் அறிந்த... உலகை அறிந்த கவிஞர். வாணியம்பாடியின் கவிதைக்குயில் ஆழ்ந்துகற்ற தன் அறிவுச் சிறகுகளால் பறந்து பறந்து... உலக இலக்கிய உன்னதங்களையெல்லாம் தமிழர் வீட்டு முற்றத்தில் கொண்டுவந்து கொட்டுகிறது. இவர் தொட்ட துறைகள் அனைத்திலும் வெற்றிகளைக்...

 

© Mustafa Tamil Arakatalai. Legal Notices