நிகழ்ச்சி விவரங்கள்:

கடந்த  ஞாயிற்றுக் கிழமை 21/02/2016 மாலை6.30 மணிக்கு நடைபெற்ற மாதவி இலக்கிய மன்றத்தின் 54-வது இலக்கியச்சோலை நிகழ்வின் சிலக் காலப்பதிவுகளை  எப்போதும்போல் உங்களுடன் பகிர்வதில் மகிழ்கிறோம்...

 
 

© Mustafa Tamil Arakatalai. Legal Notices