நிகழ்ச்சி விவரங்கள்:

கடந்த 26-09-2015 சனியன்று மாலை நடந்த 187-வது கவிமாலை நிகழ்வின் புகைப்படப்பதிவை உங்களுடன் பகிர்வதில் மகிழ்கிறோம்..
 
 

© Mustafa Tamil Arakatalai. Legal Notices