முகம்மது காசிம் சித்தி லெப்பை

முகம்மது காசிம் சித்தி லெப்பை - 10

 

நவீன உரைநடை இலக்கியத்தின் முன்னோடிப் படைப்பாளிகளில் முக்கியமானவரும் இலங்கை முஸ்லீம்களுக்கு கல்வி விழிப் புணர்வு ஏற்படுத்Ī...