நீரிழிவை கட்டுப்படுத்தும் கொய்யா இலை...!

பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணம் பெறுவது போல கொய்யாவோடு சேர்ந்த இலையும் மணம் பெறும். கொய்யாபழம் என்றதும் அதனுடைய இலைகளையும் சேர்த்து தான் நமக்கு நினைவு வரவேண்டும்.
அந&#...

 
First    Previous Page1 2 3 Next  Last